Fingerplan 2019 giver tilladelse til genbrugsvirksomhed på Højlundevej

J. Jensen får ikke lov til at etablere et jordrensningsanlæg på Højlundevej, Uvelse.

 ___

J. Jensen har ønsket at etablere etablerer et fuldskalajordrensningsanlæg til jord forurenet med kulbrinter, chlorerede opløsningsmidler og tjærestoffer. J. Jensen ønsker hermed, ifølge Frederiksborg Amtsavis den 22/3/2019, at kunne konkurrere med ”virksomheder som Norecco på Amager og Nordhavn eller RCS i København” om rensning af forurenet jord.

For at imødekomme dette ønske har Hillerød Kommune har derfor søgt Erhvervsstyrelsen om at ordlyden i Fingerplan 2019 ændres. Hillerøds borgmester Kirsten Jensen bakkede op om J. Jensens ønsker, hvis ”det ikke er noget der giver særlige miljøproblemer”.

DN-Hillerød har over for Erhvervsstyrelsen argumenteret imod disse planer. Lokaliteten, hvor J. Jensen ønsker at placere ”Upcyclingcenter Nordsjælland”, ligger inden for såvel indsatsområde som indvindingsopland for Attemose Kildeplads, der er hovedstadsregionens største kildeplads, og få hundrede meter fra selve kildepladszonens østlige ende. 

DN-Hillerød har påpeget, at det ikke vil være i overensstemmelse med nationale interesser om sikring af grundvandsressourcen, at foretage en rensning af jord forurenet med kulbrinter, chlorerede opløsningsmidler og tjærestoffer på en lokalitet, hvor

den naturlige grundvandsbeskyttelse i området er ringe
hvor der må påregnes, at der er en markant nedadrettet strømning i forhold til forurening der udledes på overfladen.
hvor grundvandet vurderes at være særdeles sårbart over for mobile forureningskomponenter.

På denne baggrund har Erhvervsstyrelsen nu præciseret Fingerplan 2019 ikke åbner ”mulighed for, at der på de nævnte arealer i Uvelse kan planlægges for større anlæg til behandling af andre affaldskategorier end bygningsaffald –eksempelvis større mængder jord.”

Esrum Søsti, nyt fredningsforslag

Fredningsforslaget nu er sendt til fredningsnævnet

Vores sekretariat i København har færdiggjort et forslag til en samlet fredning omkring Esrum Sø, hvori der fastlægges en kombineret cykel- og gangsti omkring hele søen. Forslaget vil snarest muligt blive sendt til fredningsnævnet, som vil arbejde videre med sagen.
Berørte lodsejere og relevante foreninger og interesseorganisationer vil blive kontaktet, hvilket kan føre til mindre justeringer i forslaget. Der går nok 1-2 år, før fredningen er en realitet.