Høringssvar

Høringssvar Favrholm Stadionkvarter

DN Hillerød har lavet høringssvar til det nye bolig -erhvervsområde Favrholm Stadionkvarter.

Danmarks Naturfredningsforening har følgende kommentarer til Masterplan / Stadionkvarteret.

Overordnet finder vi planen for Stadionkvarteret spændende. Vi vil dog gerne bidrage med følgende input og tanker. Vi regner med, at kommunen i de kommende lokalplaner for området fastholder klare miljø-, natur- og genbrugs/ bæredygtigheds intentioner, som forskrevet i verdensmålene. Læs hele høringssvaret nedenunder. 

Overordnet finder vi planen for Stadionkvarteret spændende. Vi vil dog gerne bidrage med følgende input og tanker. Vi regner med, at kommunen i de kommende lokalplaner for området fastholder klare miljø-, natur- og genbrugs/ bæredygtigheds intentioner, som forskrevet i verdensmålene.

 

Arkitektur og bæredygtighed i byggeriet

  • Bebyggelsens højde bør ikke overstige fire etager.
  • Selve stadion bør opføres på en måde, så der tages hensyn til omgivelserne. Alle større facader bør så vidt muligt dækkes af grøn bevoksning, ligesom træer bør dække store monotone facader, som kan virke skæmmende. Placeringen i et boligkvarter kræver, at der tages højde for eventuelle skyggevirkninger fra høje tribuner.
  • Alt regnvand skal i overensstemmelse med kommuneplanen genanvendes i boligerne eller ledes til anlagte regnvandsbassiner. Vi gør opmærksom på, at mere udledning fra planområdet til Slåenbæk og Pøleå, ikke må medføre oversvømmelse og erosion i vandløbene. Udledning til Pøleå skal ske under hensyn til åens afvanding til Strødam, Solbjerg, Alsønderup Engsøer og Roskilde Fjord.
  • Vi anbefaler, at bæredygtighed i byggeriet konsekvent virker styrende i processen. Vi kan i denne forbindelse henvise til ´National strategi for bæredygtigt byggeri´. Vi opfatter byggeprojektet som et udpræget prestigebyggeri, og derfor mener vi, at det er vigtigt at projektet lever op til de standarder, som anbefales.
  • Det ville være ønskeligt, om der kunne indtænkes vedvarende energiløsninger, som solceller/ panele/ jordvarme eller måske vindenergi. Disse hensyn bør tydeligt fremgå af lokalplanen for området Vi kan have bekymring for at et nyt stadion placeres i et kommende bolignært område. Erfaringer fra andre kommuner er netop, at fodboldkampe eller andre events med mange gæster kan medføre problemer.

Trafik

Adgangen til boligkvarteret og selve stadion, der skal kunne rumme 10.000 tilskuer, bliver fra Overdrevsvejen. Denne vej er samtidig adgangsvejen til det kommende supersygehus. Der placeres et p- hus i forlængelse eller i nærheden af det planlagte stadion. Vi er ikke overbevist om, at de kommende beboere vil fravælge bil, til trods for den stationsnære placering. Under alle omstændigheder vil vejene omkring området blive belastet. Et supersygehus, stadion til 10.000 tilskuer og større boligområder på begge sider af Overdrevsvejen, vil skabe udfordringer i trafikken. Vi kunne frygte, at disse forhold kan hindre fremkommeligheden til den nye station, hvilket kan have betydning for brugen af den kollektive trafik. Ved større fodboldevents kan man forvente mange biler og måske trafikkaos. Dertil er der planer om et større hotelbyggeri. Vi kan sagtens forestille os, at der kan opstå problemer for udrykningskøretøjer. Kollektive trafikløsninger er de løsninger, der først rammes af besparelser. Derfor må trafikken gennemtænkes.

Vi foreslår,

- at der etableres et sammenhængende cykel-/ gangsti system, der forbinder området

- at der etableres cykelsti langs Lyngevej fra Nr. Herlev og til Brødeskov station.

- at der på Frederiksværkbanen etableres et trinbræt på strækningen mellem Favrholm Station og Brødeskov.

Støjen fra Overdrevsvejen, Lyngevejen og boldbanerne og stadion, skal så så vidt muligt begrænses gennem egnede tekniske løsninger i de bolignære områder. Mod vejene ser vi gerne grønne løsninger med beplantning.

Landskab

Det fremhæves i masterplanen, at ´landskabets naturlige variation udnyttes`. Vi kan godt forstå, at det kuperede landskab vil kunne bidrage med helt særlige kvaliteter i projektet. Men samtidig indeholder det kuperede landskab den udfordring, at visse dele af bebyggelsen-de mest højtliggende- vil være meget synlige i omgivelserne. Jo mere kompakte disse bygninger fremtræder, jo mere vil de påvirke landskabet. Her har vi særlig fokus på selve stadionanlægget. Her bliver der tale om et kompakt byggeri af ukendt højde, formentlig højere end det 4-etagers byggeri, som vil omkranse stadion. Syd for Frederiksværkbanen er landskabet i kommuneplanen betegnet som bevaringsværdigt. Ser man fra Brødeskov ind mod Hillerød, vil en kompakt bygningsmasse, der rager op, påvirke oplevelsen af landskabet. På lang afstand vil en kompakt bygningsmasse virke visuelt dominerende og påvirke landskabsoplevelsen negativt. Stadion planlægges opført på den højeste knold i området, derfor kan det ikke undgå at dominere landskabet voldsomt. Denne problemstilling tager hverken masterplan eller miljørapport højde for. I denne sammenhæng er det på sin plads at erindre om, at indsigten fra syd mod nord er særdeles karaktergivende for Hillerød By med slottet synlighed relativt upåvirket. En stor bygningsmasse, der rager op, vil kunne kompromittere indsigten.

Man lægger vægt på udsyn mod nord og syd, men ikke fra syd og fra nord. På s. 22 i miljørapporten kan man således læse flg.: ´Ambitionen for Favrholm Stadionkvarter er at drage nytte af og iscenesætte Favrholms landskabelige kvaliteter og kulturhistoriske landskab. Dette gøres blandt andet ved at sikre udsyn til Brødeskov mod syd og det åbne landskab, samt fastholde karakteristiske orienteringspunkter i landskabet så som Smørkildebakken, se landskabets kvaliteter i Figur 3.1. Ikke et ord om, hvordan stadion kan tænkes at påvirke landskabet. Det nærmeste vi kommer, står på side 5 i miljørapporten: ´Masterplanen vil indarbejde stadion og campus i området. Etablering af stadion kan medføre ændring af den landskabelige påvirkning af byudviklingen.

På s. 129 i masterplanen beskrives en række fokusområder, herunder ´biodiversitet´, hvilket vi er meget tilfreds med. Landskab omtales ikke og er således ikke noget fokusområde. Det har vi svært ved at forstå. I vores optik burde det have den allerstørste fokus. Vi forventer, at der hurtigt udarbejdes visualiseringer, der realistisk viser stadions landskabelige indvirkning. Hvis landskabet påvirkes uacceptabelt, må der overvejes andre placeringer eller en delvis nedgravning i terræn. Vi frygter, at stadionbyggeriet under alle omstændigheder vil have store landskabelige påvirkninger. Det handler om at begrænse påvirkningen mest muligt.

Natur

Den 17. maj gennemførte Hillerød Kommune en event på Favrholm Pioner Camp i forbindelse med præsentationen af masterplanen. Her blev naturens og landskabets betydning for den mentale sundhed nævnt i flere oplæg. Med Favrholm Stadionplan tager vi så atter en bid af naturen og landskabet vil gennemgå en forandring. Det hersker der ingen tvivl om. Det er for os i DN i en tid hvor naturen og biodiversitet er presset vigtigt at påpege at man friholder grønne kiler og at man giver naturen plads, at der tænkes LAR – løsninger, mindre asfalt og fliser, mere grønt, træer, ligesom der ska herske `vild med vilje. ´ Masterplanen for Stadionområdet har heldigvis gjort sig mange og positive tanker om at sikre naturen plads i det nye område. Vi værdsætter meget, at Kommunes intentioner for bynatur og klimastrategi skal danne grundlæg for den kommende lokalplan for området, såvel som hensigterne i den biodiversitetsplan for kommunen, som er under udarbejdelse. Stadionområdet har flere §3 beskyttede naturområder Vi håber, at der tages maksimalt hensyn til disse områder ved, at den nærmeste bebyggelse bør være lav og ikke kompakt, men med mange grønne arealer, hvor §3 naturen integreres naturligt. Fra Miljørapporten fremgår det, at disse områder ikke må påvirkes negativt under etableringsfasen, hvilket vi ser som et naturligt og nødvendigt krav. Da stadionområdet er centreret omkring et fodboldakademi med mange fodboldbaner, vil vi påpege, såfremt de anlægges som kunststofbaner, udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de nyeste erfaringer. Alt overfladevand og vand, der anvendes i tilknytning til sådanne baner skal separeres. Vi anbefaler at der ikke spredes mikroplast til spillers private hjem og omklædningsrum. 

Relaterede nyheder