Høringssvar

Bemærkninger til budget 2023-26

Danmarks Naturfredningsforening Hillerød har følgende kommentarer og forslag til budget

Bemærkninger til budget 2023-26

Danmarks Naturfredningsforening Hillerød har følgende kommentarer og forslag til budget:

Vores kommentarer har til formål at bidrage til en mere visionær plan for vores lokale natur, miljø og klima. Vi finder det vigtigt for en kommune, der gerne vil fremstå som en grøn kommune og som med sin beliggenhed med skov, søer og enge, også forpligtiger sig til, udover de lovbestemte handleplaner, at have lokale initiativer, tiltag og visioner på de nævnte områder.

Når det er sagt, roser vi gerne Hillerød Kommune for at gennemføre flere gode naturtiltag. Vi ser dog gerne, at disse kommunikeres bedre. Kommunes forskellige ”borgerinitiativer” kommer kun i begrænset omfang til kendskab hos borgerne, herunder lejer-, grundejer- og interesse foreninger. Her ligger en opgave for udvikling af Kommunens hjemmeside. Det bør være langt synligere for borgerne at orientere sig om, hvad der sker. Hjemmesiden er én mulighed, en tilbagevendende klumme i ugeavisen er en anden. Et klimacenter, som nævnt nedenfor, er en tredje mulighed. Det er oplagt at etablere en natur/skovbørnehave, der samtidig kunne fungere som et natur- og kli­ma­formidlingscenter. Stedet kunne virke som samlingssted for Naturstyrelsens formidler og kommu­nens skoler/ og fritidsordninger

Et samlet info-materiale med cykelstier, trampe- og vandrestier ville være oplagt til byens borgere og de mange turister, der ønsker at opleve naturen og vores kulturarv.

I forbindelse med renovering af kunststofbaner foreslår vi, at en evt. bevilling er betinget af, at ba­nerne indrettes på en måde, der lever op til vejledningens krav.

Desværre bærer de for os relevante udvalgsforslag præg af administrationens fingeraftryk. Vi sav­ner politiske visioner for de områder, hvor der er behov for en særlig indsats, eller hvor der for­ven­tes at komme et særligt fokus i fremtiden. Det burde være en slags indledning på budgetterne. Det er ærgerligt, idet det bør være en politikers fornemmeste opgave at tegne rammerne for frem­tidens samfund. Ud fra en vurdering af de udfordringer og trusler, kommunen forventer. Ud fra en stillingtagen til, hvilket samfund vi vil bidrage til. Vi erkender, at der ikke er midler til de helt store og dyre indsatser, men det bør aldrig være end undskyldning for ikke at have visioner.

Budgetforslag 2023-2026 for Natur Miljø og Klimaudvalget

50AØ2023-583 Biodiversitetsplan, ressourcer til udarbejdelse af plan
I planperioden vil kommunens naturkvalitetsplan blive suppleret med en biodiversitetsplan med redskaber og mål for en mere artsrig natur i kommunen.’. Og videre, ´Planen trænger generelt til en opdatering´.

Vi er glade for, at dette arbejde har fået høj prioritet. Der er brug for en erstatning og en opdate­ring af naturkvalitetsplanen fra 2015. Vi er enige i de overordnede ønsker til planen. Hertil foreslår vi at supplere planen med- en statusdel, der beskriver den aktuelle naturtilstand. Her bør alle relevante naturelementer ta­ges med, både kvantitative og kvalitative elementer. Arealerne af beskyttet natur, grønne forbin­delser, truede dyrearter, naturtilstanden i de fredede områder, søer og vandløb, bynatur og den ikke-beskyttede natur (bl.a. veje og rabatter). Det giver mulighed for at fastlægge, hvor der er størst behov for indsats.
- en tids- og handleplan med de vigtigste prioriterede indsatser. En biodiversitetsplan bør indehol­de en realistisk stillingtagen til, hvornår arbejdet kan forventes udført. En tids- og handleplan vil forpligte både politikere og forvaltning, hvilket vi anser for nød­vendigt. Vi deltager gerne i plan­læg­ningen.

Vi savner visioner for det videre arbejde med bynaturen. Plantning af træer er nævnt i strategien, og her kan vi foreslå en mindre pulje, beregnet på, at borgere og boligforeninger kan melde ind med forslag til, hvor der kan plantes træer. Grønne byrum er en mangelvare i Hillerød. Et fokus, som forskønner uden de store udgifter. Etablering af vandbassiner som en del af LAR-løsninger giver svale i en tid, hvor klimaforandringer med mere nedbør og varme er udfordringer, der kræ­ver tilpasninger også i vores byer i kommunen.

Vi er noget uforstående over for, at dette arbejde foreslås finansieret ved at skære ned på ´Grønne områder og naturlegepladser.´ Betyder det, at det udmærkede samarbejde mellem DN-Hillerød og forvaltningen, der gennem samarbejde med en række virksomheder har ført til mere natur i byen, ophører?

På samme måde studser vi over, at det er planen at ophøre med affaldskampager. Henkastet af­fald omtales i pressen ofte som et problem, der skæmmer især i byerne. Ved de årlige DN-affalds­arrangementer, hvor vi sammen med Forsyningen sætter fokus på henkastet affald, er Kommu­nens kampagneindsats svær at undvære. Resultatet vil formentlig være større gener med henkas­tet affald. Frem for at skære ned bør alternative løsninger på banen. Indsatsen behøver ikke at væ­re særlig kostbar. Aftaler med virksomheder og institutioner om at vedligeholde bestemte vej­stræk­ninger kunne være et bidrag til at reducere problemet. På samme måde kan der formentlig træffes aftaler med fastfoodbutikker om at udlevere affaldsposer eller motivere kunderne til at bruge de opstillede og naturligvis synlige affaldskurve.
Vi mener, at der bør komme langt mere fokus på genbrug, fx i form af reparationsværksteder for husholdningsredskaber.

Vi undrer os over, at indsatsen på energiområdet ikke er omtalt. Samarbejdet i DK2020 er næppe helt gratis. Vi savner en redegørelse for de midler, der allerede er afsat og en vurdering af, om y­derligere afsæt er nødvendige. Vi har foreslået oprettelse af et klimacenter i byen. Er det helt droppet? Bemandet med en ildsjæl, der kunne bidrage til opsøgende arbejde, formidle kommu­nens indsats på natur og klimaområdet og være inspirator og igangsætter for natur, klima og genbrugsprojekter i byens mange lejer-, grundejer- og interesseforeninger.

Vi har også tidligere efterlyst en øget indsats for energirenovering af offentlige bygninger.

 

Budgetforslag 2023-2026 for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget

50AØ2023-190 Fremkommelighed og mobilitet
Vi er kede af, at der ikke er planlagt at arbejde med en overordnet trafikplan for Hillerød by. Tra­fikproblemerne er tydelige for enhver, derfor forstår vi ikke, at udvalget undlader at benytte chancen for at begynde et udredningsarbejde, hvis formål er at afhjælpe det stedse voksende trafikkaos. Herunder at motivere til brug af cyklen på kortere afstande. Ligeledes bør det over­ve­jes, hvorledes forbindelsen mellem bus/ tog til arbejdspladserne i byens periferi gøres lettere. Shuttlebusser er en mulighed, evt. i samarbejde med virksomhederne.

Også her bemærker vi, at budgettet planlægges finansieret med besparelser på affaldsområdet:

28FF2023-003 Fejning og opsamling affald
Det vil formentlig bidrage til, at herreløst affald i fremtiden vil komme til at skæmme byen yder­ligere.

 Budgetforslag 2023-2026 for Økonomiudvalget

Vi noterer med stor tilfredshed, at der under 50AØ2023-001 Udmøntning af klimahandleplan afsættes midler til

-  Fokus på viden og organisering af bæredygtigt byggeri og renovering af kommunens ejendomme

-  Genanvendelse af materialer i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter i kommunens
   ejendomme

Det er gode og relevante indsatsområder, navnlig i en kommune som Hillerød med stor byggeak­tivitet. Erfaringer herfra kan formentlig spredes uden for det kommunale område.

På samme måde er vi glade for investeringer under 50AØ2023-002: Ekstra midler til energi­be­sparende foranstaltninger, om at igangsætte flere energibesparende projekter, som tidligere ikke har været rentable.

Et område Aktivitetsområde 27: Ejendomme – Grøn drift er helt blank. Det synes vi er ærgerligt, idet vi ikke er i tvivl om, at der her vil være store potentialer at arbejde med.

På samme måde savner vi et aktivitetsområde for ´Grønne indkøb´. Flere og flere kommuner har indset, at landets kommuner tilsammen håndterer så store indkøb, at de kan være med til at påvirke tendenser henimod giftfrie produkter og produkter med lav klimapåvirkning. Vi foreslår derfor Kommunen at afsætte midler, så processen kan komme i gang og sidenhen speedes op.

Relaterede nyheder